Aviso legal

Nota Legal

Textos Legals Versió 2 05-2018

1.1 Avís Legal (LSSI) / Política d’accés i us del Porta

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

1.3 Política de Cookies

1.4 Informació adicional

 

1.1 Avís Legal (LSSI)


De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

ELEVARENT, S.L.U., [d’ara endavant ELEVARENT], és el titular del portal Web  elevarent.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ Joaquim Ruyra, 11 – 43206 REUS, NIF B43804308, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2083, Foli 177, Full T31173, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@elevarent.com.

 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ELEVARENT, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ELEVARENT no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ELEVARENT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de elevarent.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web elevarent.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 


RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. ELEVARENT pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la  finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ELEVARENT declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, ELEVARENT no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ELEVARENT no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ELEVARENT realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de ELEVARENT.
 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ELEVARENT i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ELEVARENT.
  .
 3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per ELEVARENT. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
 4. Excepte autorització expressa de ELEVARENT, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” elevarent.com.
 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de ELEVARENT, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de ELEVARENT.

 

 

 

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)


TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat de ELEVARENT, S.L.U., [d’ara endavant ELEVARENT], amb  domicili social a la C/ Joaquim Ruyra, 11 – 43206 REUS, NIF B43804308, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2083, Foli 177, Full T31173, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.


E-mail info@elevarent.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix  ELEVARENT.


S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça comercial@elevarent.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Joaquim Ruyra, 11 – 43206 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a comercial@elevarent.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ELEVARENT està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de elevarent.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

ELEVARENT considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, ELEVARENT.

 

informa :

 

1-Titularitat dels Tractaments

ELEVARENT amb  domicili social a: C/ Joaquim Ruyra, 11 – 43206 REUS, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 


2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

  2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  elevarent.com.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de

 

  2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

  2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè ELEVARENT, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.


Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça comercial@elevarent.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

 

3-Mesures de Seguretat

ELEVARENT, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de ELEVARENT, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.  


Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: comercial@elevarent.com.
– comunicació per escrit dirigida a: ELEVARENT, C/ Joaquim Ruyra, 11 – 43206 REUS

ELEVARENT,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
ELEVARENT, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

 

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

5-Canvi de Normativa

 

ELEVARENT, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@elevarent.com.

 

1.3 Política de Cookies

 

El dominio elevarent.com utiliza procedimientos automáticos de recogida “Cookies” para reunir información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo, página de referencia, ruta, dominio ISSP, etc. Todo ello con el fin de mejorar los servicios prestados. Las “Cookies”, nos ayudan a adaptar esta página web a sus necesidades personales.

¿Qué son las Cookies?


Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “Cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web permitiéndonos así personalizar hasta cierto punto la navegación de cada usuario por nuestra web. Las “Cookies” actualmente son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.

Tenga en cuenta que las “Cookies” no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores y mejorar la navegabilidad de nuestro sitio web proporcionando una mejor experiencia.

Se utilizan Cookies para:

 • Asegurar que las páginas web puedan funcionar correctamente.
 • Almacenar las preferencias, como el idioma o la medida de la letra.
 • Conocer la experiencia de navegaciones del usuario.
 • Recopilar información estadística anónima, como páginas ha visitado el usuario o cuánto tiempo ha estado en el sitio web.

Tipología, finalidad y funcionamiento

Las Cookies en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo por el que sirven o bien cuando se borran manualmente.


Además, en función de su objetivo, las Cookies se pueden clasificar de la siguiente forma:

 • Requeridas: son aquellas estrictamente necesarias e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la página web. Normalmente se generan cuando el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se utiliza para identificar en el sitio web con los siguientes objetivos:
  • Mantienen al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a la misma página, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificar.
  • Comprobar si el usuario este autorizado para acceder a ciertos servicios o zonas del sitio web
 • De preferencia: Permiten registrar en el sitio web toda aquella información relacionada con la forma en que se comporta la web o su aspecto, como por ejemplo el idioma o la región donde se encuentra.
 • Estadísticas / analíticas: Se utilizan para analizar y mejorar la experiencia de navegación, optimizar el funcionamiento del sitio web, y ver como interactúan los visitantes, mediante la recopilación y notificación de información normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario para obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los servicios que ofrece el sitio web.
 • De márqueting:  Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de dos tipos:
  • Anónimas: Sólo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados en el sitio web, con independencia del usuario que accede sin identificarse expresamente.
  • Personalizadas: Recopilan información personal del usuario del sitio web por parte de un tercero, para la personalización de estos espacios publicitarios.
 • De geolocalización: Estas cookies se utilizan para averiguar en qué país o región se encuentra el usuario que accede a un servicio del sitio web, para poder ofrecer contenidos o servicios adecuados a su localización.

Privacidad adecuada/ Gestión de cookies:

Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de activación, restricción y/o inhabilitación se debe acudir en la sección de ayuda de su navegador para conocer más:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

El usuario debe conocer que, al deshabilitar las Cookies, algunas de las funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados o tener un comportamiento diferente al esperado, como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener las compras en el carrito, su localización, etc. entre otros y que se degrade notablemente su navegación.

Actualización de la Política de cookies

El responsable de tratamiento puede modificar esta Política de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas.

 

1.4 Informació adicional

 

FORMULARI DE CONTACTE – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)
Responsable

ELEVARENT, S.L.U.

Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: elevarent.com

 

ALTA NEWSLETTER – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació bàsica)
Responsable

ELEVARENT, S.L.U.

Finalitat Recollida de les dades per l’enviament d’informació periòdica dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Enviament de butlletins i comunicacions comercials Les dades dels clients, podran ser utilitzats per a l’enviament de butlletins (Newsletters) digitals o en paper, informant sobre ofertes o fets relacionats amb l’empresa, com s’explica en la informació addicional
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: elevarent.com